Vår integritetspolicy

Landinfra Energy AB samt dotterbolag arbetar för att ni ska känna er trygga när ni lämnas personuppgifter till oss och du använder våra tjänster. Vi ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och regler och att behandlande av personuppgifter endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Vår integritetspolicy gäller för Landinfra Energy AB (559379-8019) och samtliga bolag inom Landinfra Energy koncernen. Personuppgiftsansvarig på Landinfra Energy AB (559379-8019), ansvarar för behandling av personuppgifter.

Vad för personuppgifter behandlar vi och varför?

När du använder våra tjänster, besöker vår hemsida eller på annat sätt samarbetar med oss kan du bli ombedd att lämna uppgifter till oss.

Vi samlar in personuppgifter när du eller ditt företag blir en leverantör, kund eller intressent till oss, kontaktar oss eller prenumererar på nyhetsbrev. Det kan till exempel omfatta kontaktinformation såsom telefonnummer och e-postadress, organisationsnummer eller personnummer.

Vi samlar även in personuppgifter när du besöker vår hemsida genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Det kan till exempel omfatta olika elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) om de kan kopplas till en fysisk person. Vi använder också cookies från tredje part genom analysverktyg såsom Google Analytics and Google Adwords, i form av både tillfälliga och permanenta cookies. Permanenta cookies paras på din dator eller mobila enhet som filer i max 12 månader, så länge du inte raderar dem via webbläsaren eller annat erforderligt tillvägagångsätt.

Vi hämtar också uppgifter i samband med rekryteringsprocesser och anställningar.

Vi hämtar även personuppgifter från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga bolags- och personregister, register som används för kreditbedömning, samt från andra samarbetspartners vid behov.

Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter och extra skyddsvärde uppgifter såsom personnummer, kontonummer eller liknande hanteras enbart för det fall det är ytterst nödvändigt.

Vad använder vi personuppgifterna till?

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddslagstiftning, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är

 • nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller
 • för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller
 • att behandlingen av dina personuppgifter får göras efter en intresseavvägning eller
 • du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att kunna tillhandahålla tjänster och samarbeten behöver vi behandla och hantera dina data. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

 • För att vi ska kunna administrera och leverera produkter och tjänster enligt avtal
 • För att du ska kunna leverera tjänster och produkter till oss enligt avtal
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig innan, under och efter ett avtal eller samarbete
 • För att registrera dig som kund/samarbetspartner/kontaktperson.
 • För att identifiera dig som kund/samarbetspartner/användare.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

 • För marknadsföringsändamål såsom nyhetsbrev och information om våra tjänster
 • För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden, tjänster och verksamhet.

Rättslig grund: berättigat intresse och samtycke

 • För att samla statistik och göra analyser så att vi kan utveckla våra tjänster och produkter och ge dig relevanta erbjudanden och annan information.
 • För att testa och förbättra system som tillhandahåller våra tjänster och produkter.
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster och produkter.
 • För att förhindra, förebygga och utreda brott mot bolaget.

Rättslig grund: berättigat intresse och samtycke

 • För att kunna fullgöra bolagets lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Kunddata sparas så länge du är kund och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas längre enligt lag, t.ex. bokföringslagen. För att kunna erbjuda dig attraktiva marknadserbjudanden och förslag på samarbeten utifrån dina behov sparar vi vissa personuppgifter, t.ex. kontaktinformation, under 36 månader.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifter kan överföras till externa parter som behandlar personuppgifter för bolagets räkning och enligt instruktion från bolaget. Sådana externa parter är personuppgiftsbiträden och ska alltid underteckna ett biträdesavtal med bolaget.

Inom olika områden anlitar vi andra leverantörer för att kunna leverera produkter och tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla produkten/tjänsten eller på de villkor som vi anger. I vissa av dessa fall agerar Landinfra Energy som personuppgiftsbiträde och har undertecknat ett biträdesavtal med leverantören.

Personuppgifter kan överföras utan biträdesavtal till externa parter med eget personuppgiftsansvar när det finns laglig grund eller rättslig skyldighet för överföringen. Överföringen ska då dokumenteras och endast nödvändiga uppgifter ska överföras.

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part, förutom i enlighet med denna policy. Däremot hanteras ibland distribution av marknadsföringsmaterial och insamling av statistik gemensamt för oss och andra bolag inom vår koncern.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i land utanför EU/EES. All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan begära att få dina personuppgifter raderade under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för, om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta, om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas.

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke. För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter och uppfylla avtal behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter och avstå från riktad marknadsföring. För personer under 18 år är det vårdnadshavaren som måste lämna samtycket.

Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när detta är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal med dig.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via internet eller telefon och vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders, leverantörers och samarbetspartners integritet. Inga system är helt skyddade för intrång. Landinfra Energy har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som kan krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur samt våra lokaler. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Om du har lidit skada på grund av att din data har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Kontakta oss

Har du några frågor om denna policy eller vill uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt utnyttja dina rättigheter kontakta oss på e-post info@landinfra-energy.com.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsanvarig

Landinfra Energy AB
Ljunggrens väg 3
236 42 Höllviken